<-- Vissza normál nézetre

Win Investor Zrt.

Minden, ami számítástechnika!

5000 Szolnok, Kolozsvári u. 3.

Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000476/2014

Tel.: 56/413-086, 513-207 FAX: 56/413-087

Nyitvatartás: H-P 09:00-18:00 óra, SZO 09:00-12:30 óra

Endre Király Általános Iskola

5092, Tiszavárkony, Iskola utca 7

Telefon: +36 (56)-588-006

E-mail: endrekiraly@tiszavarkony.hu

Honlap: www.endrekiralyiskola.hu

TÁMOP-3.1.4. C-14-2015 Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem "Biztosabb tudással tanulóink jövőjéért"

A projekt célja

A projekt hosszú távú célja

A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott prioritások, és az intézményi szintű fejlesztendő területek összehangolásával valamennyi tanuló eljuttatása képességeinek maximumára, a tanulási motiváció erősítésével.

Rövid távú célja

A projekt célcsoportja

A célcsoportok kiválasztását a SWOT analízis, az országos oktatási törekvések, és a helyi stratégiai célkitűzések alapján végeztük. A projekt közvetlen célcsoportja a tanulók és pedagógusok. A projekt közvetett célcsoportja a szülők, és a településen működő társadalmi szervezetek.

A projekt rövid összefoglalása

A.1. II. tanórán kívüli - szabadtéri jellegű – mozgásos tevékenységek Az elmúlt évek jelentős sportsikerei és a tanulók felmérési eredményeinek folyamatos javulása bebizonyították, hogy az intézményünkben elindult kezdeményezés - az atlétikára, mint alapsportágra épített tevékenységi formákra fordított kiemelt figyelem - rendkívül pozitív hatással volt az iskola sportéletére. Az atlétika mozgásanyag korosztályi sajátosságoknak megfelelően folyamatosan és egymásra épülve fejleszti a tanulók fizikai, szellemi és szociális képességeit. Ezt az irányvonalat követve szeretnénk egy olyan foglalkoztatási formát elindítani, mely kimondottan az atlétika versenyeken való eredményes részvételt biztosítja. A délutáni órák lehetőséget biztosítanának tanulóinknak a többirányú és speciális felkészülésre. Vonzóbbá tehető az atlétika, mint sportág, ill. a jó szereplés növelheti diákjaink önbecsülését, gazdagíthatja személyiségüket, megismerhetik és tisztelhetik saját és társaik értékeit, teljesítményét. Heti 1 óra Bevont nevelő: 1 fő Bevont tanuló:25 fő

A.2. II. Nyelvi vetélkedő

A 4 fős csapatok tagjaiból legalább egy fő tanulási nehézséggel küzd, vagy hátrányos helyzetű. 1 alkalom 2015. szeptember Bevont nevelő: 2 fő Bevont tanuló: 16 fő (minden felsős osztályból 4 fős csapat)

A.2. III. nyelvi témahetek

A nyelvi vetélkedővel és a témahéttel olyan élményszerű fejlesztést biztosítunk a tanulásban akadályoztatott gyermekeink számára is, hogy azok megmérettetés és a kudarctól való félelem nélkül gyarapíthassák tudásukat. 1 héten át tanítási órákon és délutáni programokon 2015. október Bevont nevelő: 2 fő Bevont tanuló: 55 fő (felsős osztályok)

A.3. I. informatika szakkör

Felméréseink alapján kiemelten fejlesztendő terület az eszközhasználat, felelős tartalomkezelés, amelyet a szakkörrel kívánunk megvalósítani. Heti 1 óra Bevont nevelő: 1 fő Bevont tanuló: 15 fő heti 1 óra

A.3. II. digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata

A digitális tananyagok használatával 7. 8. osztályban megvalósítható az interaktív tanítás, szélesebb körű lesz az IKT eszközök használata a tanítási órán. Bevont nevelő: 5 fő Bevont tanuló: felső tagozatosak

D. Életpálya tervezés:

Saját óratervek kidolgozása, bevezetése és külső szakértő általi szupervíziója.

F.3. Tanulási és magatartási, valamint konfliktus- és iskolai agressziókezelési problémák felismerését és fejlesztését segítő módszertani továbbképzés, valamint a megfelelő szolgálatokkal való együttműködés javítását célzó képzés

A módszertani kultúra bővítésével egységessé válik a tanulók szocializálódási folyamatának személyiségközpontú kezelése. A pedagógusok konfliktus-kezelési attitűdjét szeretnénk megerősíteni. Tantestületi képzés

F. 5. Lelki egészség fejlődését szolgáló, személyközpontú pedagógiai módszert átadó, illetve a pedagógiai műhelymunkát segítő továbbképzések

A folyamatba ágyazott továbbképzés a tanulási és magatartási nehézségek és kezelésük elméleti és módszertani megismertetésén keresztül olyan ismereteket és a gyakorlatban történő kipróbálással olyan saját élményű tapasztalatokat nyújt, amelyek által a pedagógusok képesek lesznek felismerni és azonosítani a tanulási és magatartási problémákat, a mindennapi nevelő-oktató munkában saját kompetenciahatáraikon belül alkalmazni a prevenció és segítségnyújtás különböző formáit. A szakszolgálati intézményrendszer megismerésével, a résztvevők kapcsolatteremtési és együttműködési készségének fejlesztésével megalapozza a tényleges szakmai együttműködést a nevelési oktatási intézmény pedagógusai és a pedagógiai szakszolgálatban dolgozó szakemberek között. Szülői családi nap külső előadók részvételével, 2 alkalommal. Eszközfejlesztés: Az eszközbeszerzés a tananyagfejlesztéshez, a sporthoz, a nyelvoktatáshoz, és az informatikához történik közel 1 800 000 Ft értékben.

A pályázat informatikai eszközfejlesztési részében sikeresen közreműködtünk a Win Investor Zrt.-vel.

Vissza az iskolák listájához

Vissza az oldal tetejére