A képzés meg­n­evezése:

Kom­mu­niká­ció ismeretek

A képző intézmény engedélyszá­ma:

  E/2021/000132

Képzés óraszá­ma:

 20 óra
 

A képzés célc­so­port­ja:

Bár­ki, kor­ra, nem­re való tek­in­tet nélkül.


A képzés cél­ja:

A kom­mu­niká­ció fogalmá­nak, for­mái­nak, szabálysz­erűségeinek ismerete. A szó­be­li és írás­be­li kom­mu­niká­ció külön­böző for­mái­nak alka­lmazása. Ennek keretében olyan kom­mu­niká­ciós ismereteket átad­ni és gyako­roltat­ni a résztvevőkkel, ame­lyek hoz­zásegítik őket ahhoz, hogy képe­sek legyenek bátran, mag­a­biz­tosan és ered­ménye­sen kife­jezni gon­do­lataikat, véleményüket a munkájuk során és a min­den­napi élet­ben, szóban és írás­ban.

Cél, hogy a kom­mu­niká­ció lényegének, for­mái­nak és szabálysz­erűségeinek megis­merése és gyako­r­lása révén a résztvevők szó­be­li és nem szó­be­li kife­jezése sik­ere­seb­bé váljon, erősöd­jön a szó­be­li és nem szó­be­li kom­mu­niká­ciójuk közti összhang.

Továb­bi cél, hogy a külön­böző – első­sor­ban negatív – munka­he­lyen ért meg­ny­il­vánulá­sokkal szem­ben a résztvevők ellenál­lób­bá, kevés­bé sérüléken­nyé vál­janak.

Bővebb infor­má­ciókért ker­esse a tan­folyam­sz­ervezőin­ket az aláb­bi elérhetőségeken:

Fel­nőt­tképzési engedélyszám: E/2021/000132