A képzés meg­n­evezése:

Akadá­ly­mentes hon­lap­készítés

A képző intézmény engedélyszá­ma:

  E/2021/000132

Képzés óraszá­ma:

25 óra

Képzés for­má­ja:

A képzés tel­jes egészében elvégezhető online is.

A képzés célc­so­port­ja:

Bár­ki, kor­ra, nem­re való tek­in­tet nélkül.


A képzés cél­ja:

A képzésen meg­tan­ul­hatják a résztvevők a hon­lapok akadá­ly­mentesítésév­el kapc­so­latos elméleti és gyako­r­lati infor­má­ciókat.

 Bővebb infor­má­ciókért ker­esse a tan­folyam­sz­ervezőin­ket az aláb­bi elérhetőségeken:

Fel­nőt­tképzési engedélyszám: E/2021/000132