A képzés meg­n­evezése:

Elek­tron­ikus ügy­in­tézés

A képző intézmény engedélyszá­ma:

  E/2021/000132

Képzés óraszá­ma:

16 óra

Képzés for­má­ja:

A képzés tel­jes egészében elvégezhető online is.

A képzés célc­so­port­ja:

Bár­ki, kor­ra, nem­re való tek­in­tet nélkül.


A képzés cél­ja:

Elek­tron­ikus hite­lesség és a hite­les dig­itális infor­má­ció foga­lom­rend­sz­eréhez kapc­solódó elméleti és gyako­r­lati tudni­valók ismerete. Külön­böző dig­itális aláírási for­mák, chip­kár­tyák használa­ta. Tanúsítványok ellenőrzése.

 Bővebb infor­má­ciókért ker­esse a tan­folyam­sz­ervezőin­ket az aláb­bi elérhetőségeken:

Fel­nőt­tképzési engedélyszám: E/2021/000132