A képzés meg­n­evezése:

MS Project

A képző intézmény engedélyszá­ma:

  E/2021/000132

Képzés óraszá­ma:

16 óra

Képzés for­má­ja:

A képzés tel­jes egészében elvégezhető online is.

A képzés célc­so­port­ja:

Bár­ki, kor­ra, nem­re való tek­in­tet nélkül.


A képzés cél­ja:

A képzés cél­ja, hogy a résztvevő meg­tan­ul­ja az MS Project használatát, és képessé váljon pro­jek­t­ter­vezési felada­tok ellátására.

 Bővebb infor­má­ciókért ker­esse a tan­folyam­sz­ervezőin­ket az aláb­bi elérhetőségeken:

Fel­nőt­tképzési engedélyszám: E/2021/000132