A képzés meg­n­evezése:

Rend­sz­erüzemeltetési ismeretek

A képző intézmény engedélyszá­ma:

  E/2021/000132

Képzés óraszá­ma:

45 óra

Képzés for­má­ja:

A képzés tel­jes egészében elvégezhető online is.

A képzés célc­so­port­ja:

Bár­ki, kor­ra, nem­re való tek­in­tet nélkül.


A képzés cél­ja:

A képzés cél­ja, hogy a résztvevő megis­mer­je a Microsoft szerv­er operá­ciós rend­sz­er alap­jait, és ezen ismeretekre építve majd újabb képzés során eljus­son addig, hogy fel tudjon telepíteni szerv­er gépeket, ismer­je a legalapvetőbb kon­fig­urá­ciós felada­tok és képes legyen önál­lóan azokat elvégezni.

 Bővebb infor­má­ciókért ker­esse a tan­folyam­sz­ervezőin­ket az aláb­bi elérhetőségeken:

Fel­nőt­tképzési engedélyszám: E/2021/000132