A képzés meg­n­evezése:

Prezen­tá­ció hal­adó ismeretek (távok­tatás)

A képző intézmény engedélyszá­ma:

  E/2021/000132

Képzés óraszá­ma:

 25 óra
 

A képzés célc­so­port­ja:

Bár­ki, kor­ra, nem­re való tek­in­tet nélkül.


A képzés cél­ja:

A képzés cél­ja, hogy a résztvevők megért­sék a hal­adó prezen­tá­ció készítés lényegét és képessé vál­janak a számítógépes prezen­tá­ciókészítő pro­gram készség szin­tű használatára úgy, hogy a végered­mény pon­tos bemu­tató legyen. A résztvevőnek tud­nia kell hatékonyan használ­ni az alka­lmazást az alap­sz­in­tet megha­l­adó módon.

Bővebb infor­má­ciókért ker­esse a tan­folyam­sz­ervezőin­ket az aláb­bi elérhetőségeken:

Fel­nőt­tképzési engedélyszám: E/2021/000132