A képzés meg­n­evezése:

Kreatív grafikus ter­vező

A képző intézmény engedélyszá­ma:

  E/2021/000132

Képzés óraszá­ma:

20 óra

Képzés for­má­ja:

A képzés tel­jes egészében elvégezhető online is.

A képzés célc­so­port­ja:

Bár­ki, kor­ra, nem­re való tek­in­tet nélkül.


A képzés cél­ja:

A kreatív grafikus ter­vező széles körű pix­el- és vek­tor­grafikus, valamint videósz­erkesztési ismeretekkel ren­delkezik. Ezek által képes képi anyagok áta­lakítására, javítására, logók és más vek­toros alakza­tok elkészítésére, mul­ti­médiás videóanyagok vágására, effek­tezésére. Tipográ­fi­ai, kiad­ványsz­erkesztési és for­mater­vezési tudásá­val képes a képi, vek­toros és szöveg­es összetevők esztétikus összeál­lítására, valamint áta­lakítására online, vagy offline felületeken való meg­je­lenítéshez, mint például hon­lapok, számítógépes pro­gramok, rek­lám­felületek.

 Bővebb infor­má­ciókért ker­esse a tan­folyam­sz­ervezőin­ket az aláb­bi elérhetőségeken:

Fel­nőt­tképzési engedélyszám: E/2021/000132