A képzés meg­n­evezése:

Fel­hőtech­noló­gia ismeretek

A képző intézmény engedélyszá­ma:

  E/2021/000132

Képzés óraszá­ma:

45 óra

Képzés for­má­ja:

A képzés tel­jes egészében elvégezhető online is.

A képzés célc­so­port­ja:

Bár­ki, kor­ra, nem­re való tek­in­tet nélkül.


A képzés cél­ja:

Alap­sz­in­tű admin­isztrá­ciós tudás elsajátítása a Microsoft Azure fel­hő alapú ter­mék­ben.

 Bővebb infor­má­ciókért ker­esse a tan­folyam­sz­ervezőin­ket az aláb­bi elérhetőségeken:

Fel­nőt­tképzési engedélyszám: E/2021/000132