Nyilvántartott képzési programjaink

A Fel­nőt­tképzési Törvény megvál­tozásá­val az EU‑s vagy álla­mi for­rás­ból támoga­tott képzési pályáza­tok (pl. a GINOP, GINOP PLUSZ, VEKOP), engedé­lyezett fel­nőt­tképző intézményekkel valósíthatók meg. Ehhez a fel­nőt­tképző intézmények, ‑így a Win Investor Zrt. is- ren­delkeznek a Pest Várm­egyei Kor­mány­hi­vatal ‑mint a fel­nőt­tképzési államigaz­gatási szerv- által kiboc­sáj­tott fel­nőt­tképzési engedél­lyel (ez a koráb­bi akkred­itá­ció­nak felel meg), ami a minősé­gi feltételek meglétének garan­ciá­ja és a pályáza­tokon való részvétel­nek a feltétele.

Fel­nőt­tképzési engedélyszám: E/2021/000132

Fel­nőt­tképzési nyil­ván­tartási szám: B/2020/000489

A Win Investor Zrt., mint engedé­lyezett fel­nőt­tképző intézmény fel­nőt­tképzési sza­kértők által ellen­j­e­gyzett, minősített képzési pro­gramokat valósít meg, a törvény­ben meghatáro­zott, szig­orú követelményeknek megfelelve. Azon képzések használ­hatók fel és szá­mol­hatók el pályáza­ti finan­szírozás ter­hére, melyek esetében a Win Investor Zrt. ilyen minősített képzési pro­gram­mal ren­delkezik.

Meg­n­evezésÓraszám
A krízis16 óra
Access hal­adó ismeretek35 óra
Access hal­adó ismeretek (távok­tatás)35 óra
Archi­CAD35 óra
Archi­CAD ismeretek (25 óra)25 óra
Auto­Cad I. kezdő építész25 óra
Auto­Cad (3D) ismeretek40 óra
Auto­Cad 2D25 óra
Auto­Cad 2D és 3D80 óra
Auto­Cad 2D és 3D (távok­tatás)80 óra
Auto­Cad hal­adó ismeretek20 óra
Auto­Cad, AutoDesk Inven­tor (2D-3D) ismeretek100 óra
AutoDesk Inven­tor kezdő és hal­adó80 óra
AutoDesk Inven­tor kezdő és hal­adó távok­tatás80 óra
Dig­itális készségek az alapok­tól az infor­matikai eszközök használatáig112 óra
Dig­itális mar­ket­ing16 óra
ECDL CAD (Auto­Cad kezdő és hal­adó távok­tatás)50 óra
ECDL CAD (Auto­Cad kezdő és hal­adó)50 óra
ECDL CAD (AutoDesk Inven­tor kezdő és hal­adó távok­tatás)50 óra
ECDL CAD (AutoDesk Inven­tor kezdő és hal­adó)50 óra
Excel hal­adó ismeretek40 óra
Excel hal­adó ismeretek (20 óra)20 óra
Excel hal­adó ismeretek (25 óra)25 óra
Excel hal­adó ismeretek (35 óra)35 óra
Excel hal­adó ismeretek (távok­tatás)40 óra
Excel ismeretek20 óra
Excel ismeretek (16 óra)16 óra
Excel ismeretek (4 óra)4 óra
Excel kezdő ismeretek (20 óra)20 óra
Excel makró pro­gramozás20 óra
Irányítástech­nikai pro­gramozó120 óra
Iro­dai kom­pe­ten­ciák60 óra
Iro­dai kom­pe­ten­ciák (MS Word — közép­szint, MS Excel-közép­szint, Pow­er­Point, Out­look)80 óra
Iro­dai szoftverek használa­ta80 óra
Junior rend­sz­erüzemeltető320 óra
Kom­mu­niká­ció ismeretek20 óra
Kreatív grafikus ter­vező20 óra
Krízishe­lyzetek kezelése16 óra
MS Excel – kezdő és hal­adó — ismeretek35 óra
MS Excel ismeretek20 óra
MS Excel ismeretek (40 óra)40 óra
MS Pow­er BI ismeretek28 óra
MS Word hal­adó ismeretek20 óra
Mul­ti­médiás webfe­jlesztő25 óra
Pho­to­shop ismeretek (20 óra)20 óra
Prezen­tá­ció hal­adó ismeretek20 óra
Prezen­tá­ció hal­adó ismeretek (25 óra)25 óra
PTC Creo hal­adó ismeretek25 óra
PTC Creo kezdő ismeretek25 óra
Revit ismeretek25 óra
Solid­works CAD ismeretek25 óra
Solid­works CAD, CAM ismeretek25 óra
Üzleti kom­mu­niká­ció16 óra
Word hal­adó ismeretek25 óra
Word hal­adó ismeretek (távok­tatás)25 óra
Word ismeretek25 óra

Amen­ny­iben valame­lyik képzési pro­gramot szeretné megtek­in­teni, kér­jük írjon az oktatas@wininvestor.hu e‑mail cím­re, vagy fárad­jon be szol­no­ki ügyfél­szol­gálatunkra nyit­vatartási időben.