A képzés meg­n­evezése:

Word­Press weblap­készítés

A képző intézmény engedélyszá­ma:

  E/2021/000132

Képzés óraszá­ma:

20 óra

Képzés for­má­ja:

A képzés tel­jes egészében elvégezhető online is.

A képzés célc­so­port­ja:

Bár­ki, kor­ra, nem­re való tek­in­tet nélkül.


A képzés cél­ja:

A képzés cél­ja, hogy az egyik leg­nép­sz­erűbb tar­talomkezelő rend­sz­er segít­ségév­el pro­gramozói tudás nélkül is el tudjon készíteni egy tel­jes értékű látványos weboldalt.

 Bővebb infor­má­ciókért ker­esse a tan­folyam­sz­ervezőin­ket az aláb­bi elérhetőségeken:

Fel­nőt­tképzési engedélyszám: E/2021/000132