A képzés meg­n­evezése:

Infor­matikai aktu­al­itá­sok

A képző intézmény engedélyszá­ma:

  E/2021/000132

Képzés óraszá­ma:

80 óra
 

A képzés célc­so­port­ja:

 Min­den­ki — nem­re, kor­ra és isko­lai végzettsé­gre való tek­in­tet nélkül — aki még nem ren­delkezik a számítógép készségsz­in­tű használatához szük­séges fel­használói ismeretekkel.
 


A képzés cél­ja:

A pro­gram cél­ja egyrészt fel­fris­síteni a számítástech­nikai jel­legű ismereteket, más­részt kel­lő jár­tassá­got biz­tosí­tani a tevékenységet segítő alka­lmazá­sok tek­in­tetében. Ennek során elérendő cél, hogy a képzés­ben részt vevők megfelel­jenek az infor­má­ciós tár­sadalom elvárá­sainak, készség szin­ten tudják használ­ni a számítógépet, hoz­zájuthas­sanak a világhálón talál­ható ismeretekhez.

Bővebb infor­má­ciókért ker­esse a tan­folyam­sz­ervezőin­ket az aláb­bi elérhetőségeken:

Fel­nőt­tképzési engedélyszám: E/2021/000132