A képzés meg­n­evezése:

ECDL CAD

A képző intézmény engedélyszá­ma:

  E/2021/000132

Képzés óraszá­ma:

 100 óra
 

A képzés célc­so­port­ja:

Bár­ki, kor­ra, nem­re való tek­in­tet nélkül.


A képzés cél­ja:

A képzés cél­ja, hogy a résztvevők megért­sék a két­di­men­z­iós, háromdi­men­z­iós és para­metrikus számítógépes ter­vezés­sel kapc­so­latos ismereteket. A résztvevőnek tud­nia kell hatékonyan használ­ni az alka­lmazást.

Bővebb infor­má­ciókért ker­esse a tan­folyam­sz­ervezőin­ket az aláb­bi elérhetőségeken:

Fel­nőt­tképzési engedélyszám: E/2021/000132