A képzés meg­n­evezése:

Access hal­adó ismeretek (távok­tatás)

A képző intézmény engedélyszá­ma:

  E/2021/000132

Képzés óraszá­ma:

 35 óra
 

A képzés célc­so­port­ja:

Bár­ki, kor­ra, nem­re való tek­in­tet nélkül.


A képzés cél­ja:

A képzés cél­ja, hogy a résztvevők megért­sék a hal­adó adat­bázis-kezelés lényegét és képessé vál­janak a relá­ciós adat­bázis-kezelő pro­gram készség szin­tű használatára. A résztvevőnek tud­nia kell hatékonyan használ­ni az alka­lmazást az alap­sz­in­tet megha­l­adó módon.

Bővebb infor­má­ciókért ker­esse a tan­folyam­sz­ervezőin­ket az aláb­bi elérhetőségeken:

Jelen­tkezés lapok letöltése, induló tan­folya­mainkhoz:

A jelen­tkezési lapokat az aláb­bi cím­re vár­juk kitöltve:

Fel­nőt­tképzési engedélyszám: E/2021/000132