Jelen minőség­poli­tikai nyi­latkozat­tal elkötelez­zük magunkat, arra hogy 

  • tevékenységünk minőség­biz­tosítási rend­sz­erét és a sza­k­mai mun­ka ered­ményességét folyam­atosan mér­jük és tökéletesítjük, felelősséget vál­lal­va mind vezetői, mind munkavál­lalói szin­ten a rend­sz­er működtetéséért és fejlesztéséért;
  • a rend­sz­er tel­jesít­ményét és a minőségcélok tel­jesülését rend­sz­ere­sen értékeljük az intézmény vezetőségének bevonásá­val;
  • a minőség­poli­tikában és a vezetősé­gi átvizs­gálás­ban meg­fo­gal­ma­zott célok meg­valósításához ren­delkezésre boc­sátjuk a szük­séges erő­for­rá­sokat;
  • figyelem­be vesszük és kielégítjük a képzés­ben részt vevők, a munkál­tatók, a munkatár­sak és az oktatók fel­nőt­tképzés­sel kapc­so­latos igényeit, valamint az elégedettség­mérésen és a helyes­bítő tevékenységeken keresztül figyelem­be vesszük és beépítjük a képzés­ben résztvevők véleményét a minőség­biz­tosítás meg­valósításá­ba.

Célunk megfelel­ni a hatá­lyos jogsz­abá­lyi és sza­k­mai előírá­sok­nak. Ennek előfeltétele az általunk biz­tosí­tott tevékenységek szabá­ly­ozott, ellenőrzött és felü­gyelt végre­ha­jtása.


Stratégiánk ügyfeleink igényeinek és a kapc­solódó képzési szol­gál­tatá­sainknak legjobb minőség­ben történő kielégítése, olyan kom­pe­ten­ciák közvetítése, ame­lyek elsajátításá­val a résztvevők mag­as szin­ten képe­sek megfelel­ni a követelményeknek és a sza­k­mai kihívá­sok­nak.

Munkatár­saink­tól és a tevékenységünkbe bevont part­nereink­től elvár­juk a megkívánt minőségszint folyam­atos biz­tosítását, valamint minőség­javulást ered­ményező intézkedések fel­vetését, megvi­tatását és végre­ha­jtását. Minőség­poli­tikánk alap­ja az ügyfél elégedettsége, ezért rend­sz­ere­sen felmér­jük ügyfeleink elégedettségét és vis­sza­jelzé­seik alapján folyam­atosan fejlesztjük, javítjuk tevékenységün­ket. Az ered­ményességet jól képzett, elkötelezett munkatár­sakkal, megfelelő tár­gyi és szemé­lyi feltételek biz­tosításá­val növeljük

Kelt: 2016.01.01

Hegyi Loránd
vezérigaz­gató