A képzés meg­n­evezése:

Pow­er­Point bemu­tatókészítés

A képző intézmény engedélyszá­ma:

  E/2021/000132

Képzés óraszá­ma:

16 óra

Képzés for­má­ja:

A képzés tel­jes egészében elvégezhető online is.

A képzés célc­so­port­ja:

Bár­ki, kor­ra, nem­re való tek­in­tet nélkül.


A képzés cél­ja:

A képzés cél­ja, hogy a résztvevők elsajátít­sák egy hatékony bemu­tatóhoz, előadáshoz szük­séges prezen­tá­ció létre­hozásá­val és szerkesztésév­el kapc­so­latos alapvető ismereteket, ezál­tal képessé vál­janak a prezen­tá­ció-készítő alka­lmazá­sok készség szin­tű, hatékony alka­lmazására, számítógépes prezen­tá­ciók készítésére.

 Bővebb infor­má­ciókért ker­esse a tan­folyam­sz­ervezőin­ket az aláb­bi elérhetőségeken:

Fel­nőt­tképzési engedélyszám: E/2021/000132