A szol­gál­tatás meg­n­evezéseA szol­gál­tatás
rövid leírása
A szol­gál­tatás térítési díja
Előzetes tudásszint felméréseA képzésre megkezdése előtt, illetve jelen­tkezés előtt java­soljuk a szol­gál­tatás igény­bevételét a résztvevő cso­portbe­sorolásához, óralá­to­gatási ked­vezmény­hezA szol­gál­tatás díj­mentes
Képzési szük­sé­gletek felmérése és képzési tanác­sadásA képzés folyamán tanác­sadási szol­gál­tatásA szol­gál­tatás díj­mentes
Képzés hatékonyságá­nak növelése16 óra idő­tar­tamú tan­ter­mi foglalkozás az aláb­bi 3 mod­ult tar­tal­maz­za:
-    Együttműködés és motivá­ció (6 óra)
-    Kon­flik­tuskezelés (5 óra)
-    Tan­ulási tech­nikák (5 óra)
Előzetes egyeztetés alapján
Munkavál­lalás elősegítése24 óra idő­tar­tamú tan­ter­mi foglalkozás az aláb­bi 4 mod­ult tar­tal­maz­za:
-    Munkaerő-piaci alapis­meretek (6 óra)
-    Álláskeresési alapis­meretek (12 óra)
-    Kom­mu­niká­ciós alapis­meretek (4 óra)
-    Munkav­is­zony létesítése (2 óra)
Előzetes egyeztetés alapján

 Kelt.: 2015.12.10