A képzés meg­n­evezése:

Krízishe­lyzetek kezelése

A képző intézmény engedélyszá­ma:

  E/2021/000132

Képzés óraszá­ma:

16 óra

Képzés for­má­ja:

A képzés tel­jes egészében elvégezhető online is.

A képzés célc­so­port­ja:

Bár­ki, kor­ra, nem­re való tek­in­tet nélkül.


A képzés cél­ja:

A képzés cél­ja, hogy bemu­tas­suk a résztvevőknek a krízisek fajtáit, hatását. Megis­mertet­ni a résztvevőket azzal, hogy hogyan lehet a krízishe­lyzeteket azonosí­tani és felis­merni. Melyek a krízishe­lyzetek lélek­tani sajá­tossá­gai, és bemu­tat­ni a kezelésük lehet­séges mód­jait. Bemu­tat­ni a vál­ság kialakulásá­nak folya­matát. Megis­mertet­ni a résztvevőket a krízis és a vál­tozás össze­füg­gé­seiv­el. Feloldani és lebon­tani a krízis­sel, a vál­tozás­sal kapc­so­latos esetleges félelmeket. Bemu­tat­ni a vál­tozás poz­itív hatá­sait.

Bővebb infor­má­ciókért ker­esse a tan­folyam­sz­ervezőin­ket az aláb­bi elérhetőségeken:

Fel­nőt­tképzési engedélyszám: E/2021/000132