A képzés meg­n­evezése:

Excel hal­adó ismeretek

A képző intézmény engedélyszá­ma:

  E/2021/000132

Képzés óraszá­ma:

 40 óra
 

A képzés célc­so­port­ja:

Bár­ki, kor­ra, nem­re való tek­in­tet nélkül.


A képzés cél­ja:

A mod­ul cél­ja, hogy a résztvevők megért­sék a hal­adó tábláza­tkezelés lényegét és képessé vál­janak a számítógépes tábláza­tkezelő pro­gram készség szin­tű használatára úgy, hogy a végered­mény pon­tos munkafájl legyen. A résztvevőnek tud­nia kell hatékonyan használ­ni az alka­lmazást az alap­sz­in­tet megha­l­adó módon.

Bővebb infor­má­ciókért ker­esse a tan­folyam­sz­ervezőin­ket az aláb­bi elérhetőségeken:

Fel­nőt­tképzési engedélyszám: E/2021/000132