A képzés meg­n­evezése:

Archi­cad

A képző intézmény engedélyszá­ma:

  E/2021/000132

Képzés óraszá­ma:

25 óra

Képzés for­má­ja:

A képzés tel­jes egészében elvégezhető online is.

A képzés célc­so­port­ja:

Bár­ki, kor­ra, nem­re való tek­in­tet nélkül.


A képzés cél­ja:

A képzés bemu­tat­ja és gyako­roltat­ja az egysz­erű épületek (például csalá­di ház) mod­elljének mega­lkotási lehetőségeit. Az alapfelület megis­merése és beál­lítása után a résztvevő meg­tan­ul terepet, fal- és oszlop­sz­erkezetet, födémet és gerendát, valamint tetőt létre­hozni, nyílászárókat elhe­lyezni, tár­gyakat és lépc­sőt beilleszteni. Meg­tan­ul­ja a szin­teket beál­lí­tani, a ref­er­en­ciákat használ­ni, a kész mod­ell­ről ter­v­doku­men­tá­ciót létre­hozni, azaz méretezett és feli­ra­to­zott alapra­j­zot, met­szetet, hom­lokza­tot és rés­zle­tra­j­zot készíteni.

 Bővebb infor­má­ciókért ker­esse a tan­folyam­sz­ervezőin­ket az aláb­bi elérhetőségeken:

Fel­nőt­tképzési engedélyszám: E/2021/000132