A képzés meg­n­evezése:

Üzleti kom­mu­niká­ció  (16 óra) (online)

A képző intézmény engedélyszá­ma:

  E/2021/000132

Képzés óraszá­ma:

 16 óra
 

A képzés célc­so­port­ja:

Bár­ki, kor­ra, nem­re való tek­in­tet nélkül.


A képzés cél­ja:

A munka­he­lyi felada­tok­ból és szervezeti pozí­ciók­ból adódó szük­séges, hatékony és ered­ményes kom­mu­niká­cióhoz nélkülözhetetlen ismeretek és eszközök elsajátítása. A képzés folyamán olyan infor­má­ciók és ismeretek átadására kerül sor, ame­lyeket alka­lmaz­va, hatékonyan járul­hat­nak hoz­zá az üzleti élet­ben való sik­eres működéshez.

Bővebb infor­má­ciókért ker­esse a tan­folyam­sz­ervezőin­ket az aláb­bi elérhetőségeken:

Fel­nőt­tképzési engedélyszám: E/2021/000132