A Win Investor Zrt. rend­kívül fontosnak tart­ja a „meg­nem­felelések”, a panas­zok oká­nak, ténysz­erűségének és jogosságá­nak a megál­lapítását. Nagy­on fontos az olyan légkör biz­tosítása, amely­ben a jelen­séget érzékelő, illetve a panas­zos mer véleményének, ill. panaszá­nak hang­ot adni. A Win Investor Zrt. vezetésének fela­da­ta a jogos észrevételek és panas­zok okainak megszün­tetése.

Hall­gatóink a következő csatornákon keresztül jut­tathatják el észrevételeiket, reklamá­cióikat, tájékoz­tathat­nak min­ket prob­lémáikról :

E‑mail: oktatas@winivestor.hu
Tele­fon: 56–413-086

Reklamá­ciós jegyzőkönyv: föld­sz­in­ti sza­kü­zlet­ben, ügyfél­szol­gála­ton talál­ható illetve az aláb­bi linkről letöl­thető

Szemé­lye­sen: az ügyfél­szol­gála­ton vagy a cég vala­men­nyi dol­go­zójánál

A cég vezetése azon­nal, vagy 1–2 napon belül lehetőségei – a megadott elérhetőségek füg­gvényében – írás­ban és/vagy tele­fonon tájékoz­tat­ja az észrevételt tevőket.

Kapc­solódó (letöl­thető) anyagok:
Reklamá­ciós jegyzőkönyv
Panaszkezelés rend­je
(For­rás: A Win Investor Zrt. Minősé­girányítási Kézikönyv)

Békél­tető testület adatai:

Jász-Nagykun-Szol­nok Megyei Békél­tető Testület
5000 Szol­nok, Verseghy park 8. III. emelet 305–306. szo­ba
Tel: 56/510–621 (elérhető: kedd 10–12 óra között)
Mobil: 20/373 2570
e‑mail : bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

ügyfél­szol­gálat: kedd 10–12 óra