Infor­matikai aktulitá­sok — Számítástech­nikai tan­folyam

A képzés meg­n­evezése:

Infor­matikai aktu­al­itá­sok (távok­tatás)

A képző intézmény engedélyszá­ma:

  E/2021/000132


A képzés mod­ul­jainak meg­n­evezése:

Hard­ver és szoftver kapc­so­la­ta (Ebből elmélet: 8 gyako­r­lat: 22)

Doku­men­tumkészítés (Ebből elmélet: 5 gyako­r­lat: 15)

Szá­molótábla használa­ta, tábláza­tkészítés (Ebből elmélet: 3 gyako­r­lat: 7)

Elek­tron­ikus lev­elezés és világháló (Ebből elmélet: 5 gyako­r­lat: 15)

A képzés for­má­ja:

Cso­por­tos képzés


A képzés cél­ja:

A pro­gram cél­ja egyrészt fel­fris­síteni a számítástech­nikai jel­legű ismereteket, más­részt kel­lő jár­tassá­got biz­tosí­tani a tevékenységet segítő alka­lmazá­sok tek­in­tetében. Ennek során elérendő cél, hogy a képzés­ben részt vevők megfelel­jenek az infor­má­ciós tár­sadalom elvárá­sainak, készség szin­ten tudják használ­ni a számítógépet, hoz­zájuthas­sanak a világhálón talál­ható ismeretekhez.

Megsz­erezhető kom­pe­ten­ciák, ismeretek:

“A hall­gató ismerni fog­ja a tan­ult operá­ciós rendszer(ek) fel­használói felületét és felépítését, tud­ja kezel­ni a könyvtársz­erkezetet, megis­meri az állománykezelés, adatkezelés lehetőségeit, valamint a számítógéphez kapc­solódó per­ifériák kezelését és lehetőségeit. A tan­folyam elvégzése után a hall­gató képes lesz kezel­ni az adott szöveg­sz­erkesztő pro­gramot és használ­ni annak lehetőségeit. Képes lesz nagy­obb jel­legű sza­k­mai doku­men­tá­ciók elkészítésére, pub­likálására. Ismerni fog­ja a fontosabb doku­men­tumtí­pu­sokat, azok tar­talmát és szerkezetét. A hall­gató tud­ja kezel­ni a ren­delkezésére álló tábláza­tkezelő pro­gramot és lehetőségeit. Képes lesz ada­tokat egysz­erű tábláza­tok­ba ren­dezni, azokon ele­mi számítá­sokat végezni, egysz­erű kimu­tatá­sokat készíteni, ada­tokat cél­sz­erűen cso­por­tosí­tani, közülük meghatáro­zot­takat kigyűjteni, tud­ja kimu­tatá­sait dia­gramokkal kiegészíteni, a dia­gramokat esztétiku­san megter­vezni. A hall­gató képes lesz az inter­neten infor­má­ciót keres­ni barangolás­sal, illetve tem­atikus keresőpro­gramokkal, képes lesz elek­tron­ikus lev­elet írni, fogad­ni, lev­elei­hez külön­böző doku­men­tumokat csatol­ni.”

Képzés idő­tar­ta­ma:

A képzés óraszá­ma: 80

Ebből elmélet: 20 gyako­r­lat: 60

A megengedett hiányzás mértéke: 16 (azaz 20% megengedett hiányzás).

Bővebb infor­má­ciókért ker­esse a tan­folyam­sz­ervezőin­ket az aláb­bi elérhetőségeken:

Jelen­tkezés lapok letöltése, induló tan­folya­mainkhoz:

A jelen­tkezési lapokat az aláb­bi cím­re vár­juk kitöltve:

Fel­nőt­tképzési engedélyszám: E/2021/000132