A képzés meg­n­evezése:

Mul­ti­médiás webfe­jlesztő

A képző intézmény engedélyszá­ma:

  E/2021/000132

Képzés óraszá­ma:

25 óra

Képzés for­má­ja:

A képzés tel­jes egészében elvégezhető online is.

A képzés célc­so­port­ja:

Bár­ki, kor­ra, nem­re való tek­in­tet nélkül.


A képzés cél­ja:

A mul­ti­médiás webfe­jlesztő pix­el- és vek­tor­grafikus, valamint videósz­erkesztési ismereteiv­el előkészíti a weboldalakon meg­je­lenő szöveges‑, képi- és videóanyagokat. Ismeri a weboldalak szerkezeti felépítését, for­mázási és pro­gramozási lehetőségeit, valamint ennek szoftveres környezeteit. Ezál­tal képes kom­plett weboldalak fejlesztésére, kar­ban­tartására, és pub­likálására a világhálón.

 Bővebb infor­má­ciókért ker­esse a tan­folyam­sz­ervezőin­ket az aláb­bi elérhetőségeken:

Fel­nőt­tképzési engedélyszám: E/2021/000132