A képzés meg­n­evezése:

Fusion360

A képző intézmény engedélyszá­ma:

  E/2021/000132

Képzés óraszá­ma:

25 óra

Képzés for­má­ja:

A képzés tel­jes egészében elvégezhető online is.

A képzés célc­so­port­ja:

Bár­ki, kor­ra, nem­re való tek­in­tet nélkül.


A képzés cél­ja:

A képzés bemu­tat­ja és gyako­roltat­ja az alkatrészek háromdi­men­z­iós mod­elljének mega­lkotási lehetőségeit. Az alapfelületek megis­merése után a résztvevő meg­tan­ul­ja a sík­lapú és hen­geres testek létre­hozását, a lemeza­lkatrészek szerkesztését. A kész alkatrész mod­elljéről képes tel­jes műsza­ki doku­men­tá­ciót készíteni, azaz műsza­ki és műhe­lyra­j­zot, mag­yarázó ábrát létre­hozni keretezett, szöveg­mezőv­el ellá­tott raj­zlapra, illetve meg­tan­ul­ja a tex­túra-illesztés mód­ját, a ren­derelt képalkotás lehetőségeit. Az alkatrészeket képes egymáshoz illeszteni szerelvén­nyé és mozgá­sokat hoz­záren­del­ni az egyes kapc­so­la­tokhoz.

 Bővebb infor­má­ciókért ker­esse a tan­folyam­sz­ervezőin­ket az aláb­bi elérhetőségeken:

Fel­nőt­tképzési engedélyszám: E/2021/000132