A képzés meg­n­evezése:

ECDL min­denk­inek (távok­tatás)

A képző intézmény engedélyszá­ma:

  E/2021/000132

Képzés óraszá­ma:

 300 óra
 

A képzés célc­so­port­ja:

Min­den­ki – nem­re, kor­ra és isko­lai végzettsé­gre való tek­in­tet nélkül – aki még nem ren­delkezik a számítógép készségsz­in­tű használatához szük­séges fel­használói ismeretekkel. A tan­ulási nehézségekkel küzdő, vagy számítógép­pel eset­leg nem ren­delkező hall­gatók­nak az ismeretek, akár otthoni gyako­r­lás nélkül történő elsajátítására, gyako­r­lására.


A képzés cél­ja:

A pro­gram alapvető cél­ja: a dig­itális kom­pe­ten­ciái­nak elsajátítása. A képzési pro­gram­mal elérendő, hogy a résztvevők megfelel­jenek az infor­má­ciós tár­sadalom elvárá­sainak, tudják használ­ni a számítógépet és az inter­netet, javít­va ezál­tal a pro­gram­ban résztvevők élet­minőségét, javít­va munkaerő-piaci lehetőségeit.

A pro­gram továb­bi cél­ja, hogy kezdő (és újrakezdő) számítógép-használók­nak meg­tanít­sa azokat az ismereteket, ame­lyek az átla­gos fel­használói szin­tű készségek megsz­erzéséhez szük­sége­sek, és ezál­tal a képzésen részt vevők tel­jes körű, az ECDL követelményeknek megfelelő, biz­tos számítógép-használói tudást sajátít­sanak el.

Bővebb infor­má­ciókért ker­esse a tan­folyam­sz­ervezőin­ket az aláb­bi elérhetőségeken:

Fel­nőt­tképzési engedélyszám: E/2021/000132