Azon­nal használat­ba vehető, kiválóan alka­lmas kisvál­lala­tok és könyvelő irodák számára.

Auditor

Funkció: Inte­grált vál­lalatirányítási rend­sz­er

Tar­talom:

 • Könyvelés
 • Pénzü­gy
 • Befeketetett eszközök
 • Egysz­erűsített kés­zletkezelés
 • Kereskedelem
 • Anyagü­gyvi­tel
 • Bérszám­fe­jtés

Könyvelés:

 • Könyvelés elsődleges szám­latükörre, opcionálisan még három szám­latükör (pl. a külföl­di tula­j­donos szám­latükre) használatá­val, forint­ban és devizában.
 • Tet­szőleges mér­leg-for­duló­nap.
 • Tet­szőleges könyvvezetési deviza.
 • Árfolyamkezelés automatikus átváltása, keresztár­folyamok kezelése is.
 • Legfel­jebb 9 (paraméterezhető) főkönyvi kivonat, akár 3 ide­gen nyel­ven is.
 • Legfel­jebb 99 mér­leg­var­iá­ció (tet­szőlege­sen paraméterezhető), cash-flow, stb.
 • A szám­lák és pénzü­gyi tran­za­k­ciók azon­nal könyvelőd­nek.
 • A kés­zlet eszköz és bér tet­szőlege­sen válasz­tott idősza­konként feladás­sal könyvelődik.
 • Ter­vezés, terv-tény elemzés.
 • Szabadon szerkesz­thető tábláza­tok, jelen­tések.

Pénzü­gy:

 • Folyószám­lák kezelése.
 • Ban­ki műveletek bony­olítása.
 • Házipénztárak (mobil pénztárak is).
 • Szám­lázás, belföl­di forint vagy deviza­szám­lák, EU‑s szám­lák, export szám­lák.
 • Előlegek kezelése bank rögzítéskor, házipénztár­ban
 • Vevő, szál­lító folyószám­lák, kivona­tok, anal­i­tikák, kartonok, ren­dezetlen állomány.
 • Tel­jes körű ÁFA kezelés, az önrevíz­iós tételek külön kimu­tatásá­val.
 • Kamat­számítás, kamatkö­zlés.
 • Egyéb, fel­szólító, egyen­legkö­zlő, kom­pen­záló lev­elek.
 • Pénzü­gyi ter­vezés elemzések.
 • Part­nereknek díj­mente­sen átad­ható — inter­netes — folyószám­la lekérdező pro­gram.

Befek­tetett eszközök:

 • Tár­gyi és imma­ter­iális eszközök kezelése.
 • Többféle értékc­sökkenési algo­rit­mus.
 • Marad­ványérték kezelése.
 • Fejlesztési tar­talék feloldásá­nak kezelése.
 • Elő­j­e­gyzett (még nem könyvelt) értékc­sökkenés kimu­tatása tet­szőleges jövőbeni idősza­kra.
 • A számvitel­ben válasz­tott értékc­sökkenési algo­rit­mus és a tár­sasá­gi adótörvény szerint lev­on­ható értékc­sökkenés várható különb­ségének kimu­tatása.

Egysz­erűsített kés­zletkezelés:

 • A kés­zletek kezelése mér­legelt átlagáron.
 • Alapvető kés­zletkezelési műveletek.
 • Értékesítés.
 • Alapvető lekérdezések, kartonok és kimu­tatá­sok.

Kereskedelem:

Általános jellemzők:

 • A kés­zletek kezelése mér­legelt átlagáron, opcionálisan FIFO szer­in­ti értékelés.
 • Több tele­phely, nagyk­ereskedelem, C+C, kiskereskedelem.
 • Külön­böző rak­tártí­pu­sok: saját közpon­ti telep, ler­akat, bolt, mozgó rak­tár, bizományos.
 • 8 árkategória, ter­mékc­so­por­tonként.
 • Az áruk nyil­ván­tartása — opcionálisan — két mérték­egysé­gen szabadon megad­va, vagy automatikus átváltás­sal.
 • Tapadó és gyűjtő göngyölegek kezelése.
 • Szál­lító megren­delés –> rak­tári bevételezés.
 • Vevő megren­delés –> komis­sió –> szál­lítólevél –> szám­la (belföl­di, EU‑s, export).
 • Tárhe­lyes és tárhe­ly nélküli rak­tárak kezelése.
 • Mintaszámok kezelése a cikkszá­mon belül.
 • Tel­jes körű EAN 8 és EAN 13 von­alkó­dok kezelése.
 • Sym­bol 3000 adat­gyűjtő támo­gatása (leltár, bevételezés, komis­sió, bolti funkciók).
 • Lekérdezések, kartonok beépített és szerkesz­thető kimu­tatá­sok.
 • Elemzések: kés­zletek, for­gal­mak, árrések.
 • Elfekvő, felesleges kés­zletek.
 • ABC analízis.

Nagyk­ereskedel­mi extrák:

 • Üte­mezhető árvál­tozá­sok ter­mékc­so­por­tonként automatikus árkalkulá­ció.
 • Vevői, szál­lítói ármegál­lapodá­sok kezelése.
 • Vevői, szál­lítói akciók kezelése.
 • Üzletkötők kezelése, elszá­molása.
 • Beszál­lítók és gyártók ter­mékválasztéká­nak kezelése.
 • Fuvarokmányok.
 • Túra elszá­moltatás.
 • Vevőknek díj­mente­sen átad­ható inter­netes megren­delő pro­gram.
 • Ler­aka­tok és saját boltok esetén közpon­ti árirányítás.
 • Napi automatikus és eseti kézi indítású adatc­sere a központ és a ler­aka­tok között.

Kiskereskedel­mi extrák:

 • IBM Sure­Pos 700 pénztárgépes kapc­so­lat.
 • Micra Eco Prof pénztárgépek támo­gatása.
 • Micra Metripond áruházi mér­legek támo­gatása.
 • Akciók kezelése.
 • Fogyasztói árképzés lehetősége bevételezéskor (beépített árszorzó).
 • Közpon­ti árirányítás lehetősége.
 • Pol­c­cimkék és infor­má­ciós táblák nyomtatása.
 • Pénztárosok elszá­moltatása.
 • Kés­zletkezelés, for­gal­mi és árrés kimu­tatá­sok.
 • Sym­bol 3000 adat­gyűjtő bolti támo­gatás (leltár, árel­lenőrzés, stb.)

Anyagü­gyvi­tel:

 • A kés­zletek kezelése mér­legelt átlagáron, opcionálisan FIFO szer­in­ti értékelés.
 • Szál­lító megren­delés –> rak­tári bevételezés.
 • Tárhe­lyes és tárhe­ly nélküli rak­tárak kezelése.
 • Táblás és ömlesztett anyagok kezelése.
 • Recep­túrák kezelése, recep­túra szer­in­ti fel­használás automatikus könyvelése.
 • Anyag­for­ga­lom kezelése munkaszá­monként.
 • Min­i­mum alat­ti, max­i­mum felet­ti kés­zletek kimu­tatása.
 • Elfekvő, felesleges kés­zletek, kés­zletka­mat kimu­tatása.
 • ABC analízis.
 • Egyéb beépített kimu­tatá­sok.
 • Szerkesz­thető kimu­tatá­sok.

Bérszám­fe­jtés:

 • Havi díjas és időbéres dol­go­zók kezelése.
 • Szabadon alakítható járandóság és lev­onás jogcímek.
 • Inter­ak­tív és cso­por­tos szám­fe­jtés.
 • Nyil­ván­tartó kartonok.
 • Havi kimu­tatá­sok.
 • Egyéni és cso­por­tos átu­talá­sok.
 • Tel­jes körű SZJA kezelés.
 • Összesítő kimu­tatá­sok tet­szőleges idősza­kra.
 • Automatiku­san kon­tíro­zott feladás a könyvelés­nek.
 • Adat­szol­gál­tatá­sok (NYENYI, ABEV, ADAM).
 • Az év végi munkál­tatói felada­tok meg­valósítása a jogsz­abá­lykövetés része.

Vezetői infor­má­ciók:

 • Lekérdezések, elemzések, tábláza­tok szerkesztése.
 • Inter­neten keresztül fris­sí­thető vezetői infor­má­ciós pro­gram (az Audi­tor-tól függetlenül telepí­thető eszköz).
 • Beépített tábláza­tkezelő.

Archiválás, doku­men­tum kezelés:

 • Elek­tron­ikus irat­tár (tet­szőleges TWAIN kom­pat­i­bilis lapolvasó­val).

Leg­fontosabb tar­tal­mi jellemzők:

 • Nagy­fokú inte­grált­ság, a gaz­dasá­gi események egysz­eri és redun­dan­cia mentes fel­dol­go­zás.
 • Több céges üzem­mód.
 • A számvi­tel, pénzü­gy angol, szerb és horvát nyel­ven is üzemelte­th­ető (ugyana­zon az adat­bázi­son egyide­jű­leg is).
 • Sokoldalúan paraméterezhető könyvelési mod­ellek, nagyrészt autom­a­tizál­ható kon­tírozás.
 • Több dimen­z­ió a szervezet bel­ső struk­túrájá­nak illetve elemzési struk­túrái­nak a leképezésére.
 • Szabadon választható beszá­molási időszak és for­duló­nap.
 • Szabadon választható könyvelési deviza + tet­szőleges ide­gen devizák kezelése, keresztár­folyam kezelés.
 • Az out­putok tet­szőleges — nap­tól napig ter­jedő — idősza­kra kérhetők.
 • Az out­putok az elsődleges illetve a rögzített másod­la­gos devizanemtől függetlenül tet­szőleges egyéb devizanem­ben — napi illetve for­duló­napi árfolya­mon — kérhetők .
 • Szabadon szerkesz­thető lekérdezések, jelen­tések, tábláza­tok (beépített tábláza­tkezelőv­el).
 • Tel­jes körű bizony­lat-előál­lítás (pénztár­bizony­la­tok, kés­zlet­for­gal­mi bizony­la­tok, árukísérők, szál­lítólevelek, szám­lák, stb.)
 • For­má­tumvezérelt out­putok, a listák és nyomtatványok for­máját és tar­talmát a fel­használó saját igényei szerint módosíthat­ja.
 • Beépített doku­men­tum archiválás tet­szőleges TWAIN kom­pat­i­bilis lapolvasóval(scanner). A doku­men­tumok és képek csatol­hatók a bizony­la­tokhoz illetve a törzsada­tokhoz.
 • Ada­tok importál­hatók ide­gen szoftverek­ből (XLS, DBF, TXT, stb.)
 • Ada­tok exportál­hatók ide­gen szoftver­rel történő fel­dol­go­záshoz külön­böző fájl-for­má­tum­ban (XLS, TXT, DBF, stb.)

Leg­fontosabb tech­nikai jellemzők:

 • Win­dows operá­ciós rend­sz­erek alatt fut.
 • Tet­szőleges — Win­dows munkaál­lomá­sokat támo­gató — hálóza­ti környezetben üzemelte­th­ető.
 • Támo­gat­ja a 852-es kódrend­sz­er­rel működő mátrixny­omtatókat is.
 • Támo­gat­ja a TWAIN kom­pat­i­bilis lapolvasókat.
 • Kor­lá­tozás nélkül — min­den funkciójában — több fel­használós.
 • Max­i­mum 2600 munka­he­ly kezelése.
 • Tel­jes körű esemény­napló.
 • Automatikus hibafeltáró és helyreál­lító eszközök.

Auditor Small Business

Funkció:

 • Az AUDITOR alap­jaira épülő, ked­vező árfekvésű, azon­nal használat­ba vehető inte­grált ügyviteli szoftver, ame­ly kiválóan alka­lmas kisvál­lala­tok és könyvelő irodák számára.
 • Felár és kor­lá­tozás nélkül több céges.
 • Igen rövid betan­ulási időszak alatt elsajátítható.
 • A szoftver tel­jes mérték­ben megfelel a hatá­lyos mag­yar törvényeknek, a jogsz­abá­lyok követését a bér­leti díj tar­tal­maz­za.
 • Az AUDITOR SB PC-kből épített lokális hálóza­ton üzemel.

Tar­talom:

 • Könyvelés
 • Pénzü­gy
 • Befeketetett eszközök
 • Egysz­erűsített kés­zletkezés
 • Kereskedelem
 • Anyagü­gyvi­tel
 • Bérszám­fe­jtés

Könyvelés:

 • Könyvelés forint­ban és devizában.
 • Tet­szőlege mér­leg-for­duló­nap.
 • Tet­szőleges könyvvezetési deviza.
 • Árfolyamkezelés automatikus átváltása, keresztár­folyamok kezelése is.
 • Legfel­jebb 9 (paraméterezhető) főkönyvi kivonat, akár 3 ide­gen nyel­ven is.
 • Legfel­jebb 99 mér­leg­var­iá­ció (tet­szőlege­sen paraméterezhető), cash-flow, stb.
 • A szám­lák és pénzü­gyi tran­za­k­ciók azon­nal könyvelőd­nek.
 • A kés­zlet eszköz és bér tet­szőleges válasz­tott idősza­konként feladás­sal könyvelődik.
 • Ter­vezés, terv-tény elemzés
 • Szabadon szerkesz­thető tábláza­tok, jelen­tések.

Pénzü­gy:

 • Folyószám­lák kezelése.
 • Ban­ki műveletek bony­olítása.
 • Házipénztárak (mobil pénztárak is).
 • Szám­lázás, belföl­di forint vagy deviza­szám­lák, EU‑s szám­lák, export szám­lák.
 • Előlegek kezelése bank rögzítéskor, házipénztár­ban.
 • Vevő, szál­lító folyószám­lák, kivona­tok, anal­i­tikák, kartonok, ren­dezetlen állomány.
 • Tel­jes körű ÁFA kezelés, az önrevíz­iós tételek külön kimu­tatásá­val.
 • Kamat­számítás, kamatkö­zlés.
 • Egyéb, fel­szólító, egyen­legkö­zlő, kom­pen­záló lev­elek.
 • Pénzü­gyi ter­vezés elemzések.
 • Part­nereknek díj­mente­sen átad­ható — inter­netes — folyószám­la lekérdező pro­gram.

Befek­tetett eszközök:

 • Tár­gyi és imma­ter­iális eszközök kezelése.
 • Többféle értékc­sökkenési algo­rit­mus.
 • Marad­ványérték kezelése
 • Fejlesztési tar­talék feloldásá­nak kezelése.
 • Elő­j­e­gyzett (még nem könyvelt) értékc­sökkenés kimu­tatása tet­szőlege jövőbeni idősza­kra.
 • A számvitel­ben válasz­tott értékc­sökkenési algo­rit­mus és a tár­sasá­gi adótörvény szerint lev­on­ható értékc­sökkenés várható különb­ségének kimu­tatása.

Egysz­erűsített kés­zletkezelés:

 • Vevői megren­delések.
 • A kés­zletek kezelése mér­legelt átlagáron.
 • Alapvető kés­zletkezelési műveletek.
 • Értékesítés.
 • Alapvető lekérdezések, kartonok és kimu­tatá­sok.

Bérszám­fe­jtés:

 • Havi díjas és időbéres dol­go­zók kezelése.
 • Szabadon alakítható járandóság és lev­onás jogcímek.
 • Inter­ak­tív és cso­por­tos szám­fe­jtés.
 • Nyil­ván­tartó kartonok.
 • Havi kimu­tatá­sok.
 • Egyéni és cso­por­tos átu­talá­sok.
 • Tel­jes körű SZJA kezelés.
 • Összesítő kimu­tatá­sok tet­szőleges idősza­kra.
 • Automatiku­san kon­tíro­zott feladás a könyvelés­nek.
 • Adat­szol­gál­tatá­sok (NYENYI, ABEV, ADAM).
 • Az év végi munkál­tatói felada­tok meg­valósítása a jogsz­abá­lykövetés része.

Archiválás, doku­men­tum kezelés:

 • Elek­tron­ikus irat­tár (tet­szőleges TWAIN kom­pat­i­bilis lapolvasó­val).

Leg­fontosabb tar­tal­mi jellemzők:

 • Nagy­fokú inte­grált­ság, a gaz­dasá­gi események egysz­eri és redun­dan­cia mentes fel­dol­go­zás.
 • Több céges üzem­mód, új cég nyitása menüből.
 • Sokoldalúan paraméterezhető könyvelési mod­ellek, nagyrészt autom­a­tizál­ható kon­tírozás.
 • Szervezeti egységek, munkaszámok kezelése.
 • Szabadon választható beszá­molási időszak és for­duló­nap.
 • Szabadon választható könyvelési deviza + tet­szőleges ide­gen devizák kezelés, keresztár­folyam kezelés.
 • Az out­putok tet­szőleges — nap­tól napig ter­jedő — idősza­kra kérhetők.
 • Az out­putok az elsődleges illetve a rögzített másod­la­gos devizanemtől függetlenül tet­szőleges egyéb devizanem­ben — napi illetve for­duló­napi árfolya­mon — kérhetők 
 • Szabadon szerkesz­thető lekérdezések, jelen­tések, tábláza­tok (beépített tábláza­tkezelőv­el)
 • Tel­jes körű bizony­lat-előál­lítás (pénztár­bizony­la­tok, kés­zlet­for­gal­mi bizony­la­tok, szál­lítólevelek, szám­lák stb.)
 • For­má­tumvezérelt out­putok, a listák és nyomtatványok for­máját és tar­talmát a fel­használó saját igényei szerint módosíthat­ja.
 • Ada­tok importál­hatók ide­gen szoftverek­ből (XLS, DBF, TXT stb.)
 • Ada­tok exportál­hatók ide­gen szoftver­rel történő fel­dol­go­záshoz külön­böző fájl-for­má­tum­ban (XLS, TXT, DBF stb.)

Leg­fontosabb tech­nikai jellemzők:

 • Win­dows operá­ciós rend­sz­erek alatt fut.
 • Tet­szőleges — Win­dows munkaál­lomá­sokat támo­gató — hálóza­ti környezetben üzemelte­th­ető.
 • Támo­gat­ja a 852-es kódrend­sz­er­rel működő mátrixny­omtatókat is.
 • Támo­gat­ja a TWAIN kom­pat­i­bilis lapolvasókat.
 • Kor­lá­tozás nélkül — min­den funkciójában — több fel­használós.
 • Max­i­mum 2600 munka­he­ly kezelése.
 • Tel­jes körű esemény­napló.
 • Automatikus hibafeltáró és helyreál­lító eszközök.