Garan­ciális ügy­in­tézés­sel kapc­so­lat­ban kérdé­seit a garancia@wininvestor.hu e‑mail cím­re vár­juk!

Garan­ciális feltételeink (a tel­jesség igénye nélkül)

 • A gyártók az esetek nagy részében egy év garan­ciát vál­lal­nak az alkatrészekre. Szá­mos ter­mékünk garan­ciá­ja azon­ban két, három vagy több évre szól. A ter­mékek garan­cialevelén feltün­tet­tük, hogy a ter­mékre men­nyi idő a garan­cia, és azt hol lehet érvényesít­tet­ni.

Garan­ciális ügy­in­tézés menete

 • A meghibá­sodott ter­méket csak számla/garancialap ellenében tudjuk átven­ni. Ter­mészete­sen a kül­sérel­mi nyomok, vagy a nem ren­del­tetéssz­erű használat garan­ci­avesztés­sel jár! Erről az átvé­tel előtt meg­győződünk.
 • Amen­ny­iben a szervizünkben történő bevizs­gálás során a ter­mék hibát­lannak bizonyult, azt Test OK stá­tusszal vis­sza­ad­juk. Egyes esetek­ben elő­for­dul­hat­nak inkom­pat­i­bil­itási prob­lémák.
 • A 3 napon belül vásárolt ter­mék esetében — a jelzett hiba fen­nál­lása esetén — azon­nali cserét biz­tosí­tunk. Kér­jük az ügy­in­tézési rend szem előtt tartását az ügymenet megkön­nyítése érdekében.

A szoká­sostól eltérő garan­ciális feltételek

 • Canon nyomtatóknál a nem ere­de­ti gyári tin­ta használa­ta a jótál­lás elvesztését ered­ményezheti. Ezt a szak­sz­ervíz a fejen maradt maradék tin­tából is meg tud­ja állapí­tani! Az otthoni cél­ra gyár­tott nyomtatók gyári­lag ter­vezett élet­tar­ta­ma kb. 4–5 ezer oldal. Ipari men­ny­iségű használa­tra (pl. recept­ny­omtatás) ezek nem alka­lmasak. A készülék memóriájából a nyomta­tott oldalak szá­ma kiolvasható, ez alapján a szak­sz­ervíz felül­bírál­hat­ja a jótál­lást. Komolyabb igény­bevételre, iro­dai cél­ra készült nyomtató aján­lott.
 • A nem ere­de­ti gyári patron használa­ta más nyomtatóknál is (Epson, HP) a jótál­lás elvesztését okozhat­ja. Ügyel­ni kell még a max­imális papír­vastagság betartására is, a kel­leténél vastagabb papír használa­ta ugya­nis tönkrete­heti a továb­bító mechanikát.
 • Merevle­mezeknél (főleg Max­tornál) különösen ügyel­ni kell a következőkre: A címkék sértetlen­sége, a sarkokon lévő ütés­ny­omok, ill. a fémhá­zon lévő bár­mi­lyen elde­for­málódás, a műanyag kábelc­sat­lakozók repedése/törése, elfüstölt elek­tron­ikai alkatrészek, a burko­la­ton és a címkén lévő nem meg­e­gyező sorozat­számok. Ha ilyet tapasz­talunk, csak feltéte­le­sen tudjuk átven­ni a ter­méket, a gyártó dön­tését ilyenkor meg kell várni, ami hossz­abb ügy­in­tézési időv­el jár együtt (több hónap).
 • Videokár­tyáknál a gyári ven­til­lá­tor lec­serélése is feltéte­les garan­ciát ered­ményezhet. Ha ilyet végzünk, ügyeljünk az ere­de­ti állapot vis­sza­ál­líthatóságára, kül­sérel­mi nyom ne keletkezzen.
 • Memóri­akár­tyák, pen­drive-ok, kártyaolvasók, blue­tooth és infra­por­tok, illetve bizonyos mp3 leját­szók esetében a sorozat­szám a cso­magolá­son szere­pel. Ezeknél a ter­mékeknél kér­jük megőrizni a cso­magolást is, a garan­cia csak ezzel együtt érvényes!
 • ASUS és Asrock típusú alaplapoknál szin­tén csak doboz­zal együtt érvényes a garan­cia, lehető­leg minél nagy­obb fel­sz­erelt­séggel kér­jük vis­sza­hozni ezeket. Ettől függetlenül érdemes megőrizni min­den ter­méknek a dobozát, tar­tozékait, és úgy vis­sza­hozni, mert általában rugal­masabb garan­ciális ügy­in­tézést tesz lehetővé.
 • Elvár­juk, hogy a készülék működtetésév­el, illetve a hiba­je­len­séggel össze­füg­gő tar­tozékok is mel­lékelve legyenek. (Pl. egy note­bookhoz a töltő, stb…)
 • CRT mon­i­torokat tar­tozékok, doboz, talp nélkül kell lead­ni, TFT mon­i­torokat vis­zont min­den tar­tozékkal (kábelek, talp, hátle­mez, stb…), és lehető­leg dobozban.
 • Mon­i­torok, nyomtatók, aktív hang­falak szak­sz­ervízbe kerül­nek javítás­ra. Ennek idő­tar­ta­ma 3–4 hétig is elhúzód­hat.

Bővebb infor­má­ció a fogyasztói szerződések keretében érvényesített sza­vatossá­gi és jótál­lási igények intézéséről

 • Az esetleges kijavítás­ról, kic­serélés­ről, elál­lás­ról (49/2003. (VII.30.) GKM ren­delet)

Garan­ciális ügy­in­tézés menete Inter­neten vásárolt ter­mékeinkre

 • Ha inter­neten vagy egyébként közvetlen kapc­so­lat nélkül ren­del árut vagy szol­gál­tatást, az aláb­bi Korm. ren­delet van érvény­ben:
 • 17/1999. (II.5.) Korm. ren­delet a távollevők között kötött szerződésekről.
  Garan­ciális javítás­ra ter­méket csak ere­de­ti kiegészítő tar­tozékaival (CD, könyv, HDD és egyéb speciális kábelek, egye­di kiegészítők) veszünk át!

Garan­ci­avesztés okai

 • Ter­méken égés, törés, repedés vagy egyéb fizikai‑, látható sérülés.
 • Nem ren­del­tetéssz­erű használat: Nem ren­del­tetéssz­erű használat­nak minősül a ter­mék gyári beál­lítá­sait megha­l­adó tel­jesít­ményen történő használat (pl. túl­húzás), a ter­mék speci­fiká­ciójában megadott paramétereket megha­l­adó mechanikai/elektromos ter­helés. illetve egyéb nem a cél­nak való fel­használás.
 • Nem gyári kiegészítők használa­ta.

Nem garan­ciális ok

 • A Vásár­ló hard­verkörnyezetében nem működő alkatrész.
 • Bár­minemű szoftveres prob­lé­ma (másolt cd, megha­jtó pro­gram telepítés, stb.).
 • Szak­sz­erűtlen szerelés, kábelezés.
 • Dri­ver, BIOS‑, szoftver­fris­sítés.
 • Fizikai sérülés.