Infor­matikai ter­mékek széles választé­ka, akciók, pc, lap­top, szoftver, hálózat, gps.

Kereskedelmi tevékenység:

On-line megren­deléseket előnybe részesítő ügyfeleinknek ajánljuk az orszá­gosan nép­sz­erű www.wincity.hu web­shopot, ahol közel húszez­er számítástech­nikai, infor­matikai ter­méket for­gal­mazunk. Szol­no­ki sza­kü­zletünkben a megren­delt ter­mékek szál­lítási díj nélkül átve­hetők.

Sza­kü­zletünkben nagy választék­ban azon­nal elérhető hard­ver- szoftver eszközökkel, IT kel­lékanyagokkal állunk vevőink ren­delkezésére. Tapasz­talt és ala­pos ter­mék ismerettel ren­delkező munkatár­saink sza­k­tanác­sadás­sal segítik vásár­lóinkat a ter­mékek kiválasztásában. Sza­kü­zletünk nép­sz­erű szol­gál­tatása az egye­di igényekre szabott számítógépes kon­fig­urá­ció összeál­lítása és értékesítése: ter­vező mérnökök, grafiku­sok, szoftver fejlesztők, gamerek, tan­ulók, inter­net használók, ügyviteli fel­használók részére.

Garanciális ügyintézés:

Garan­ciális ügy­in­tézésünk során max­imálisan eleget teszünk a 151/2003. (IX. 22.) Korm. ren­delet­nek.

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0300151.kor