A képzés meg­n­evezése:

Dig­itális készségek min­denk­inek — az alapok­tól az ECDL-ig

A képzés engedélyszá­ma:

E‑000476/2014/D002

Képzés óraszá­ma:

250 óra 

A képzés célc­so­port­ja:

A dig­itális írás­tudás tár­sadal­masítása érdekében a a képzés célc­so­portjá­nak tekinthetők min­da­zok – nem­re, kor­ra és isko­lai végzettsé­gre való tek­in­tet nélkül – akik még nem ren­delkeznek a számítógép használatához szük­séges alap­sz­in­tű ismeretekkel, kom­pe­ten­ciákkal; és/vagy akik az alap szin­tről az ECDL (Euró­pai Számítógép-használói Jogosítvány) mod­ul­jain keresztül tel­jes körű fel­használói szin­tű ismereteket kíván­nak szerezni. 

A képzés cél­ja:

A pro­gram alapvető cél­ja: az IKT 0–1 szint alapvető dig­itális kom­pe­ten­ciái­nak elsajátítása. A képzési pro­gram­mal elérendő, hogy a résztvevők megfelel­jenek az infor­má­ciós tár­sadalom legalapvetőbb elvárá­sainak, azaz alap szin­ten tudják használ­ni a számítógépet és az inter­netet, javít­va ezál­tal a pro­gram­ban résztvevők élet­minőségét, javít­va munkaerő-piaci lehetőségeit.

A pro­gram továb­bi cél­ja, hogy kezdő (és újrakezdő) számítógép-használók­nak meg­tanít­sa azokat az ismereteket, ame­lyek az átla­gos fel­használói szin­tű készségek megsz­erzéséhez szük­sége­sek, és ezál­tal a képzésen részt vevők tel­jes körű, az ECDL követelményeknek megfelelő, biz­tos számítógép-használói tudást sajátít­sanak el.

Bővebb infor­má­ciókért ker­esse a tan­folyam­sz­ervezőin­ket az aláb­bi elérhetőségeken: