A képzés meg­n­evezése:

ECDL CAD (Auto­CAD kezdő és hal­adó mod­u­lok) (távok­tatás)

A képző intézmény engedélyszá­ma:

  E/2021/000132

Képzés óraszá­ma:

 50 óra
 

A képzés célc­so­port­ja:

Bár­ki, kor­ra, nem­re való tek­in­tet nélkül.


A képzés cél­ja:

A képzés cél­ja, hogy a résztvevők megért­sék a két­di­men­z­iós, háromdi­men­z­iós és para­metrikus számítógépes ter­vezés­sel kapc­so­latos ismereteket. A résztvevőnek tud­nia kell hatékonyan használ­ni az alka­lmazást.

 
Az Auto­Cad Kezdő mod­ul cél­ja:

A mod­ul cél­ja, hogy a résztvevők megért­sék a két­di­men­z­iós számítógépes ter­vezés­sel kapc­so­latos ismereteket. Képe­sek legyenek egy CAD alka­lmazás szab­ványos funkciói­nak készség szin­tű használatára, tár­gyakat és ele­meket tud­janak létre­hozni, illetve azok tula­j­don­sá­gait módosí­tani is tudják.

Az Auto­Cad Hal­adó mod­ul cél­ja:

A mod­ul cél­ja, hogy a résztvevők megért­sék a háromdi­men­z­iós számítógépes ter­vezés­sel kapc­so­latos ismereteket. Képe­sek legyenek egy CAD alka­lmazás szab­ványos funkciói­nak készség szin­tű használatára, 3D‑s tár­gyakat és ele­meket tud­janak létre­hozni, illetve azok tula­j­don­sá­gait módosí­tani is tudják. A létre­ho­zott tár­gyakról műsza­ki­ra­j­zot tud­janak készíteni.

Tem­ati­ka:

Auto­CAD kezdő

 • Az Auto­CAD bemu­tatása
 • Az indítás (sablonok behívása, gyors‑, rés­zletes beál­lítás)

A legördülő menü és a fő eszköz­sor

 • A képernyő felület (rajzfelület, paranc­ssor)
 • Mod­elltér, papírtér
 • Beál­lítá­sok (tools;options)

Eszköztár

 • Paranc­sikonok
 • Testre szabás

Fóliák (szin­tek) alka­lmazása

 • Kikapc­solás, fagyasztás
 • Színek, von­altí­pus, von­al­vastagság

Nézetek alka­lmazása (2D – 3D)

 • Koordiná­ta rend­sz­er
 • Nézetablakok
 • Beviteli lehetőségek
 • Térele­mek raj­zolása (pont, egyenes)

Síkidomok raj­zolása

 • Kör
 • Ív
 • Ellip­szis
 • Sok­szög
 • Von­al­lánc (módosítás)
 • Spline

Egysz­erűbb műveletek ( I.)

 • Tör­lés
 • Másolás
 • Tükrözés
 • „Párhuzamosítás”
 • Kiosztás
 • Moz­gatás
 • For­gatás

Egysz­erűbb műveletek ( II.)

 • Lev­ágás
 • Elérés
 • Letörés
 • Lek­erekítés
 • Skálázás
 • Megsza­kítás
 • Blokk létre­hozása

Egysz­erű lemeztár­gyak szerkesztése

Lemeztár­gyak szerkesztése, met­szetek raj­zolása

Méret­megadás (módosítás), feli­ra­tozás, nyomtatási beál­lítá­sok

Gyako­r­lás egyénre szabot­tan

Auto­CAD hal­adó

Beál­lítá­sok és előzmények

Tér­be­li rajzele­mek

 • Szint
 • vastagság
 • téglalap paranc­sok
 • tér­be­li von­al

Nézőpon­tok használa­ta, kezelése, nézetablakok

Meg­je­lenítés beál­lítá­sai

 • takarás,
 • drótváz,
 • árnyalás,
 • DNÉZET (per­spek­tí­va),
 • keringetés,
 • 3D kam­era,
 • vágási síkok,
 • FKR beál­lítá­sok

Testek létre­hozása sík­be­li raj­zok­ból

Von­al­lánc­cá alakítás, lemez

Alap­műveletek

 • Kihúzás,
 • egyesítés,
 • kivonás,
 • közös­rész,
 • lek­erekítés,
 • letörés,
 • meg­for­gatás

Munkadarabok felépítése ele­mi testek­ből

Felada­tok közös­rész képzésére

Fela­dat útvon­al men­tén történő kihúzás­ra

Összetett szilárdtestek készítése

Szelvény és met­szet készítése, képzése

Vetületek létre­hozása

Papírtér-mod­elltér

Szilárdtestek editálása

 • lapok kijelölése,
 • kihúzása,
 • útvon­al men­ti kihúzása,
 • moz­gatása,
 • eltolása,
 • tör­lése,
 • for­gatása,
 • szűkítése,
 • másolása,
 • színezése,
 • élek másolása

Valósághű meg­je­lenítése

RENDER parancs, ren­der­ablak

Anyagok használa­ta,

 • anyag­minták,
 • kép tex­túraként való alka­lmazása,
 • anyag létre­hozása,
 • bitképek beál­lítása

Fények, árnyékok típu­sai, beál­lítá­sai, használatuk

Bővebb infor­má­ciókért ker­esse a tan­folyam­sz­ervezőin­ket az aláb­bi elérhetőségeken:

Fel­nőt­tképzési engedélyszám: E/2021/000132