A képzés meg­n­evezése:

ECDL Stan­dard Plus

A képzés engedélyszá­ma:

E‑000476/2014/D018

Képzés óraszá­ma:

400 óra

A képzés célc­so­port­ja:

Min­den­ki – nem­re, kor­ra és isko­lai végzettsé­gre való tek­in­tet nélkül – aki még nem ren­delkezik a számítógép készségsz­in­tű használatához szük­séges fel­használói ismeretekkel.

A képzés cél­ja:

A pro­gram cél­ja egyrészt fel­fris­síteni a számítástech­nikai jel­legű ismereteket, más­részt kel­lő jár­tassá­got biz­tosí­tani a tevékenységet segítő alka­lmazá­sok tek­in­tetében. Ennek során elérendő cél, hogy a képzés­ben részt vevők megfelel­jenek az infor­má­ciós tár­sadalom elvárá­sainak, készség szin­ten tudják használ­ni a számítógépet, hoz­zájuthas­sanak a világhálón talál­ható ismeretekhez. A képzés erősen gyako­r­lat ori­en­tált, a résztvevők a tan­ul­takat fela­dat­sorokon ala­posan begyako­rolják.

Bővebb infor­má­ciókért ker­esse a tan­folyam­sz­ervezőin­ket az aláb­bi elérhetőségeken: