Lehetőséget biz­tosí­tunk egyéni és cso­por­tos for­mában, hely­ben és távoli (online) vizs­gázás­ra is egyaránt.

Vizs­gára való jelen­tkezés esetén a  ter­vezett vizs­ga nap­ja előtt min­i­mum egy hét­tel koráb­ban ker­essen min­ket elérhetőségeink bárme­lyikén.