Egyéb infor­matikai képzések

 • Archi­CAD I‑II. (kezdő, hal­adó)
 • Auto­CAD Civ­il 3D
 • Auto­CAD I‑II. (kezdő, hal­adó)
 • Autodesk Inven­tor I‑II. (kezdő, hal­adó)
 • AutoDesk Civ­il 3D
 • MS alka­lmazá­sok
 • Word I‑II. (kezdő, hal­adó)
 • Access I‑II. (kezdő, hal­adó)
 • Excel makró pro­gramozás (VBA)
 • MS Project tan­folyam
 • Share­Point
 • Visu­al Stu­dio C#
 • Share­Point Design­er
 • Adobe Dreamweaver
 • Adobe Illus­tra­tor
 • Adobe InDe­sign
 • Adobe Pre­mier
 • Adobe Pho­to­shop
 • Corel­DRAW
 • Lin­ux fel­használók­nak
 • Lin­ux I‑II. (kezdő, hal­adó)
 • Lin­ux rend­sz­ergazdák­nak
 • Web­sz­erkesztés I‑II-III.
 • Hon­lap­készítő
 • Joom­la! weblap készítés
 • Word­Press weblap készítés
 • Javascript
 • MySQL
 • Keresőop­ti­mal­izálás
 • PHP pro­gramozás
 • JAVA
 • C pro­gramozás
 • Mul­ti­plat­for­mos mobil alka­lmazás fejlesztő
 • Rend­sz­er­in­for­matikus I‑II-III.
 • Hálóza­ti ismeretek
 • Számítógép összesz­erelő
 • Médi­at­e­ch­ni­ka
 • Rek­lám­grafi­ka alapis­meretek
 • Üzleti kom­mu­niká­ció
 • Dig­itális fotózás
 • Gépírás
 • Elek­tron­ikus hite­lesség, elek­tron­ikus aláírás
 • Csap­atépítő trén­ing
 • Infor­matikai képzés nyugdí­ja­sok­nak
 • Infor­matikai érettsé­gire történő felkészítés (közép és emelt szint)
 • Egyéb infor­matikai tan­folyamok (bár­mi­lyen igény esetén

Rugal­mas tan­folyamok:

Bár­mi­lyen infor­matikai, számítástech­nikai – akár nyelvvel kom­binált – tan­folyamok 

 • cégeknek, intézményeknek
 • magán­szemé­lyeknek, diákok­nak
 • cso­por­tos illetve – igény esetén – egyéni for­mában is

Lehetőség van:

 • kamat­mentes, a hall­gató lehetőségei­hez iga­zodó rés­zlet­fizetésre
 • munkanélkülieknek jelen­tõs ked­vezmény nyújtására

Amit érdemes tudni:

 • Szín­von­alas oktatási feltételek
 • Légkondi­cionált kabi­net
 • Pro­jek­tor­ral támoga­tott oktatás
 • Szé­lessávú Inter­net elérés
 • Minősített oktatók
 • Hall­gató-barát képzés
 • Egyedülál­ló árak
 • Kamat­mentes rés­zlet­fizetési lehetőség

Tech­nikai feltételek:

A képzés külön­böző befo­gadó képességű, mod­ern, a legko­rsz­erűbb audiovizuális eszközökkel fel­sz­erelt kabi­netek­ben történik. Érdek­lődés esetén egész Mag­yarorszá­gon kihe­lyezett oktatást is tar­tunk.

Bővebb infor­má­ciókért ker­esse a tan­folyam­sz­ervezőin­ket az aláb­bi elérhetőségeken: