Ez egy mintaoldal. Az oldal külön­bözik a bej­e­gyzéstől anny­iban, hogy az oldal egy állandó tar­talmú bej­e­gyzés, ami — a legtöbb sablon­nál — a weboldal nav­igá­ciós részében állandó helyen van. A legtöbb ember olyan Bemu­tatkozó oldal­lal kezd, ame­lyik bemu­tat­ja őt, vagy a tevékenységét a weboldal láto­gatói­nak. A Bemu­tatkozás oldal vala­mi ilyes­mi lehet:

Üdvö­zlet az Olvasók­nak! Nap­pal bicik­lis piz­za­futár vagyok, éjsza­ka pedig egy törekvő színész-tanonc, ez pedig az én weboldalam.
Budapesten élek és van egy csodálatos német juhász kutyám, aki Velorex névre hall­gat. Ked­venc kok­télom a Piña Cola­da, de a Moji­tot is nagy­on ked­velem. (De, azért az igazi nedű: egy bár­son­yos vörös­bor.)

…vagy vala­mi egészen más:

Az XYZ Bigyó Vál­lala­tot 1971-ben alapí­tot­ták, azó­ta gyárt­ja a legjobb minőségű bigyókat. A cég közpon­t­ja Budapesten talál­ható, ahol több mint 2000 embert foglalkoz­tat­nak, valamint szá­mos közössé­gi és jótékonysá­gi pro­gram­ban is aktí­van résztvesznek.

Új Word­Press fel­használóként a Vezér­lőpult részre ugor­va lehet töröl­ni ezt az oldalt, és létre­hozni egy úja oldalt a saját tar­tal­munk részére. Jó szórakozást!