Pc, lap­top javítás, távmenedzs­ment, hálózat felü­gyelet, telepítés, adat­men­tés, archiválás, gps, kar­ban­tartás.

Szervizünk főbb tevékenységei:

Számítógép-hálóza­tok kiépítése:

Lokális számítógép hálóza­tok, struk­turált kábel­rend­sz­erek ter­vezése, telepítése és üzemeltetése.

Hálóza­ti operá­ciós rend­sz­erek (Microsoft, Lin­ux) telepítése, hibael­hárítása és felü­gyelete.

Számítástech­nikai eszközök javítása, kar­ban­tartása:

Szerviz tevékenységünk nép­sz­erű a lakosság és az üzleti- intézményi fel­használók körében. Az általunk és mások által értékesített számítástech­nikai eszközök rend­sz­eres, idősza­kos átalány­dí­jas kar­ban­tartását, valamint számítástech­nikai eszközök eseti garan­ciális és garan­cián túli javítását végez­zük.

Átalány­dí­jas szerviz és kar­ban­tartási feltételeink közül kieme­lendő az 1–2 órán belüli meg­je­lenés és elhúzódó javítás esetén lehetőség szerint csere beren­dezés biz­tosítása. 

Saját szervízünkben végzett szerviz munkák díjai:

 • Általános hard­veres és szoftveres óradíjunk – 10.000 Ft/óra
 • PC- Note­book kar­ban­tartás, tisztítás, újra­pasztázás — 10.000 Ft/eszköz
 • Expressz (Sürgőssé­gi) PC-lap­top kar­ban­tartás, tisztítás, újra­pasztázás — 15.000 Ft/eszköz
 • Note­book bevizs­gálása, hibafeltárás javítás nélkül – 10.000 Ft/eszköz
 • PC bevizs­gálás, hibafeltárás javítás nélkül — 6.500 Ft-tól/eszköz
 • Operá­ciós rend­sz­er telepítése, újratelepítése — 10.000 Ft/eszköz
 • Adat­men­tés, adat áttöltés – 10.000 Ft/óra
 • Vírusirtás, Mal­ware, Spy­ware eltávolítás — 10.000 Ft/eszköz

A listában nem szere­plő szerviz igény esetén kér­je egye­di aján­latunkat.

Megren­delő tele­phelyén is vál­lalunk szerviz munkát, ebben az eset­ben kiszál­lási díjat szá­mol­unk fel, ame­ly a távol­ságtól füg­gően vál­tozó összegű, kér­je aján­latunkat!

Távoli elérés szerviz szolgáltatás (TeamViewer):

Díjaink:

Rövid, 20 percet meg nem hal­adó szol­gál­tatás — 6.500 Ft

Félórát megha­l­adó szol­gál­tatás — 10.000 Ft

Megren­delés menete:

1. lépés: A távelérés­sel kapc­so­latos szervizes kol­légá­val történő tele­fonos egyeztetés:

Nyit­vatartási időben az aláb­bi tele­fon­számokon:+56/56/416–087+36/30/249‑3068 vagye-mail­ben: info@wininvestor.hu

2. lépés: A winci­ty webáruházban történő megren­delés az aláb­bi linken keresztül: Távsegít­ség megren­delés

A szol­gál­tatást bankkár­tyás előre fizetés­sel tud­ja megren­del­ni, sik­erte­len hibael­hárítás esetén a kifizetett összeget vis­sza­térítjük.

Informatikai szolgáltatások:

 • Audi­tor inte­grált ügyviteli szoftver cso­mag értékesítése, sup­port­ja
 • Egye­di szoftver fejlesztés
 • Akadá­ly­mentes weblap készítés, web design
 • Számítógépek és szerverek átalány­dí­jas üzemeltetése, kar­ban­tartása, hibael­hárítása (szervizben és/vagy távmenedzs­ment­tel)
 • Számítógépes hálóza­tok ter­vezése, kiépítése, üzem­ben tartása
 • Biz­ton­ságtech­nikai rend­sz­erek kiépítése
 • Adat­men­tés és archiválás
 • Vírusvédelem telepítése és felü­gyelete