Cégünk 1995-ben alakult kom­plex infor­matikai szol­gál­tatást nyújtó nagy múltú vál­lalkozás

Win Investor Vállalkozásfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhe­ly címe: 1126 Budapest, Dol­gos út 2. 1. ép.
Cég fiók­telepe: 5000 Szol­nok, Kolozsvári út 3.
Cég­j­e­gyzék­szám: 01–10-044830
Adószám: 11508588–2‑43
Fő tevékenység: számítástech­ni­ka-infor­mati­ka

A Win Investor Zrt. bemutatása

A Win Investor Zrt. jogelőd­je a Win Investor Kft. 1995-ben alakult, a részvénytár­saság 1998-ban jog­folytonos áta­lakulás­sal jött létre. A régió vonzás körzetében kom­plex­itását tek­intve meghatározó infor­má­ciótech­noló­giai vál­lalkozás. A Win Investor Vál­lalkozás­fe­jlesztési Zrt. kom­plex infor­matikai szol­gál­tatást — nem­c­sak az értékesítés­ben, de a hosszú távú működtetés­ben is — nyújtó vál­lalkozás. Szol­nokon a saját tula­j­donú üzletházunkban (Esther üzletház) nép­sz­erű számítástech­nikai sza­kü­zlet­tel és wincity.hu nép­sz­erű webáruház­zal állunk a vásár­ló közön­ség ren­delkezésére.

Alapvető törekvésünk magán­vásár­lóink, vál­lalati és intézményi ügyfeleink számára elérhető áron, minősé­gi szol­gál­tatást nyúj­tani.

Win Investor Zrt. rend­sz­er inte­grá­ciós tevékenysé­gi körébe a fel­használói igények alapján ter­vezett vál­lalatirányítási infor­matikai rend­sz­erek, az elek­tron­ikus kereskedel­mi megoldá­sok, az inte­grált és menedzsel­hető hálóza­ti eszközök, a szoftver- és hard­ver- rend­sz­er­in­te­grá­ció, a szoftver­fe­jlesztés és testre szabás, az egyéni alka­lmazá­sok készítése, az intel­li­gens irodák kom­mu­niká­ciós rend­sz­erei, az egye­di és speciális hálóza­tok, a hálózat­biz­ton­ság eszközei tar­toz­nak.

A szoftver szol­gál­tatá­sunk fókuszában az MS 365 rend­sz­er és a Lin­ux alapú lev­elező illetve fel­hős­zol­gál­tatás van.

Egyik kiemelkedő üzletá­gunk az ICDL- és fel­nőt­tképzés, ame­ly az egész orszá­gra kiter­jed. Engedél­lyel ren­delkező fel­nőt­tképzők vagyunk, így haz­ai és Euró­pai Uniós for­rá­sok­ból támoga­tott képzések meg­tartására is jogo­sul­tak vagyunk.

Ügyfeleink általában azt vár­ják a piac­tól, hogy mindig a legú­jabb infor­matikai tech­nológiákat alka­lmazhas­sák, és ha lehet, min­dent egy sta­bil, meg­bízható cégtől vásárol­has­sanak. Ennek az igénynek kívá­nunk megfelel­ni. Kiemelt fela­dat­nak tek­in­tjük a meg­valósí­tott rend­sz­erek tech­noló­giai követését, a támo­gatás gyor­saságát, a szol­gál­tatá­sok – szerviz, táv­man­age­ment — mag­as szín­von­alá­nak biz­tosítását.